Tin tức chung

Tổng quan về COD và BOD

Tổng quan về COD và BOD
Tổng quan về COD và BOD

COD là gì?

COD (Nhu cầu oxy hóa học): Trong những điều kiện nhất định, lượng chất oxy hóa tiêu thụ trong quá trình xử lý mẫu nước bằng một chất oxy hóa mạnh nhất định.

COD phản ánh mức độ ô nhiễm của nước. Nhu cầu oxy hóa học càng lớn thì tình trạng ô nhiễm chất hữu cơ trong nước càng nghiêm trọng.

COD được biểu thị bằng mg / L và chất lượng nước có thể được chia thành năm loại:

  • COD của loại thứ nhất và loại thứ hai là ≤15mg / L, về cơ bản có thể đáp ứng tiêu chuẩn nước uống, và nước có giá trị lớn hơn loại thứ hai không được dùng làm nước uống.
  • Loại thứ ba COD ≤ 20mg / L, loại thứ tư COD ≤ 30mg / L và loại thứ năm COD ≤ 40mg / L đều là chất lượng nước bị ô nhiễm. Giá trị COD càng cao thì ô nhiễm càng nghiêm trọng.

BOD là gì?

BOD (Nhu cầu oxy sinh hóa): Trong điều kiện hiếu khí, nồng độ khối lượng của oxy hòa tan cần thiết trong quá trình sinh hóa của vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ trong nước.

Để so sánh các giá trị phát hiện BOD, một chu kỳ năm ngày thường được quy định và đo mức tiêu thụ oxy hòa tan trong nước, được gọi là nhu cầu oxy sinh hóa trong năm ngày và được ghi lại là BOD5.

BOD là một chỉ tiêu quan trắc môi trường dùng để theo dõi tình trạng ô nhiễm các chất hữu cơ trong nước. Chất hữu cơ có thể bị phân hủy bởi vi sinh vật. Trong quá trình này, oxy cần được tiêu thụ. Nếu oxy hòa tan trong nước không đủ cung cấp cho nhu cầu của vi sinh vật thì thủy vực ở trạng thái ô nhiễm.

Mối quan hệ giữa COD và BOD

COD (Nhu cầu oxy hóa học) là lượng oxy tiêu thụ do quá trình oxy hóa nước thải bằng hóa chất, và BOD (Nhu cầu oxy sinh hóa) là lượng oxy tiêu thụ do quá trình oxy hóa của vi sinh vật trong nước thải. Tiêu thụ nhiều oxy hơn có nghĩa là nhiều chất ô nhiễm hữu cơ hơn trong nước.

Theo truyền thống, COD (Nhu cầu oxy hóa học) về cơ bản đại diện cho tất cả các chất hữu cơ trong nước thải, và BOD (Nhu cầu oxy sinh hóa) đại diện cho các chất hữu cơ có thể phân hủy sinh học trong nước thải.

Do đó, sự khác biệt giữa COD và BOD có thể đại diện cho chất hữu cơ không thể phân hủy sinh học trong nước thải.

Bài viết liên quan!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0946.44.22.33 - 0902.337.365